3 กลุ่ม ลุ้นวันจ่ าย เยี ยวย าเงินเพิ่ ม

สุพัฒนพงษ์’ เผย 4 โครงก ารกระตุ้น ศก.ทั้งเพิ่มเงิ นบัตรค นจ น-กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน-ค นละครึ่ง-ยิ่งช้อปยิ่งได้

อาจปรับเวลาเริ่มโครงก ารขึ้นกับสถ านก ารณ์cv

เมื่อวันที่ 2 มิถุน ายน น ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงพลังงาน

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของcv

รวม 4 โครงก าร ว่า กระทร วงก ารคลังเปิ ดมาตรก ารลดภ าระค่ าคร องชีพและฟื้นฟูเศร ษฐกิ จจ ากผลกระทบของcv

ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงก าร คร อบคลุมประชาช นประมาณ 51 ล้ าน คน โดยแต่ละค น

สาม ารถเข้าร่วมได้ 1 โครงก าร มีร ายละเอียดดังนี้

1.โครงก ารเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ระยะที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรประมาณ 13.65 ล้ านค น

โดยจะช่ วยเหลือค่ าซื้อสิ นค้ าจ ากร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่น

และค่าซื้อสิ นค้ าหรือค่ าบริก ารจ ากร้ านค้ าหรือผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่วมโครงก ารค นละครึ่ง

ระยะที่ 3 จำนวน 200 บ าทต่อค นต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงิ นรวม 16,380.19 ล้ านบ าท

ทั้งนี้ หากผู้มีบัตรประสงค์จะรับสิ ทธิโครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้แทน

จะต้องสละสิ ทธิก ารเป็นผู้มีบัตร โดยขอให้นำบัตรมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

ภ ายในวันที่ 7 มิถุน ายน 2564 และจะต้องลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้

2.โครงก ารเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ เช่ น ผู้ที่ไม่สาม ารถเข้ าถึงระบบอินเตอร์เน็ต

ผู้ที่ไม่มีสม าร์ทโฟนทำให้ไม่สาม ารถใช้งานแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภ าวะพึ่งพิง

(ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติดเตียงที่ไม่สาม ารถเดินทางไปลงทะเบี ยนหรือเดินทางไป

ใช้จ่ ายวงเงิ นที่ได้รับผ่ านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) เป็นต้น (ผู้ได้รับสิ ทธิเร าช นะกลุ่ม 4)

ประมาณ 2.5 ล้ านค น โดยจะช่ วยเหลือค่ าซื้อสิ นค้ าจ ากร้ านธงฟ้าและค่ าซื้อสิ นค้ าหรือค่ าบริก าร

จ ากร้ านค้ าหรือผู้ให้บริก ารที่เข้าร่วมโครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บ าทต่อค นต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นวงเงิ นรวม 3,000 ล้ านบ าท ทั้งนี้ หากผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือประสงค์

รับสิ ทธิต ามโครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องลงทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิต าม

โครงก ารดังกล่ าว ผ่ านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุน ายน 2564 และถือเป็นก ารสละสิ ทธิ

ต ามโครงก ารเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือ

3.โครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยประชาช นที่เข้าร่วมโครงก ารไม่เกิน 31 ล้ านค น

จะได้รับสิ ทธิภ าครั ฐร่ วมจ่ ายร้อยละ 50 สำหรับค่ าอาหาร เครื่องดื่ม สิ นค้ าทั่วไป และค่ าบริก าร

(นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่ าเดินทางโดยบริก ารขนส่งสาธ ารณะหรือขนส่งม วลช นสาธารณะ)

ยกเว้นสล ากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บ าทต่อค นต่อวัน

หรือไม่เกิน 1,500 บ าทต่อค น ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บ าทต่อค น

ตลอดระยะเวลาโครงก าร เป็นวงเงิ นรวม 93,000 ล้ านบ าท ซึ่งก ารร่วมจ่ ายค นละครึ่งนี้จะช่ วยเติม

กำลังซื้อของประชาช น โดยค าดว่าจะมีเม็ดเงิ นลงสู่ระบบเศร ษฐกิ จเป็นเงิ น 186,000 ล้ านบ าท

4.โครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงก ารให ม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศร ษฐกิ จด้วยก ารกระตุ้นก ารบริโ ภค

ภ ายในประเทศผ่ านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบก ารที่อยู่ในระบบภ าษีมู ลค่ าเพิ่ม

โดยผู้ได้รับสิ ทธิไม่เกิน 4 ล้ านค น ที่ชำระเงิ นค่ าสิ นค้ าหรือบริก าร ได้แ ก่ ค่ าอาหาร เครื่องดื่ม

สิ นค้ าทั่วไป ค่าบริก ารนวด สปา ทำผมทำเล็บ ยกเว้นสล ากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และย าสูบ

ผ่ าน g-Wallet บนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบก ารจดทะเบี ยนภ าษีมูลค่ าเพิ่มที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น

“ถุงเงิ น” ที่เข้าร่วมโครงก าร จะได้รับวงเงิ นสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)

สำหรับวงเงิ นใช้จ่ ายที่จะนำมาคำนวณสิ ทธิ e-Voucher นั้นไม่เกิน 60,000 บ าทต่อค น

และยอดใช้จ่ ายที่นำมาคำนวณสิ ทธิไม่เกิน 5,000 บ าทต่อค นต่อวัน และจะได้รับสิ ทธิ e-Voucher

สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บ าทต่อค น ตลอดระยะเวลาโครงก าร โดยยอดใช้จ่ ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บ าทแรก

ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่ าย แต่ไม่เกิน 4,000 บ าทต่อค น

และยอดใช้จ่ ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บ าท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ าย

แต่ไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน ซึ่งสิ ทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงิ นใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป

โดยไม่สาม ารถแลกเป็นเงิ นสดได้ วงเงิ นสำหรับก ารดำเนินโครงก ารรวม 28,000 ล้ านบ าท

ซึ่งค าดว่าจะมีเม็ดเงิ นลงสู่ระบบเศร ษฐกิ จเป็นเงิ น 268,000 ล้ านบ าท

ทั้งนี้ค าดว่าทั้ง 4 โครงก ารดังกล่ าวจะเริ่มใช้จ่ ายได้เร็วที่สุดในวันที่ 1 กรกฎาค ม

จ นถึงวันที่ 31 ธันวาค ม 2564 อย่ างไรก็ดี ขึ้นอยู่กับสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของcv

ซึ่งอาจทำให้มีก ารเปลี่ ยนแป ลงระยะเวลาก ารดำเนินโครงก ารให้สอดคล้องกับสถ านก ารณ์

โดยหากมีก ารเปลี่ ยนแป ลงวันเริ่มใช้จ่ าย กระทร วงก ารคลังจะแ จ้งให้ทร าบต่อไป

สำหรับก ารลงทะเบี ยนและก ารใช้จ่ ายของโครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้

มีร ายละเอี ยดและระยะเวลาดำเนินโครงก ารในเบื้องต้น ดังนี้

1) ประชาช นผู้สนใจที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาช น

ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครง ก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุน ายน 2564

และโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุน ายน 2564 เวลา 06.00-22.00 น.

โดยผู้ที่เคยใช้จ่ ายผ่ านระบบชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภ าครั ฐ (g-Wallet) แอพพลิเคชั่น

“เป๋าตัง” แล้ว สาม ารถลงทะเบี ยน ผ่ านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ ค นละครึ่ง

หรือยิ่งใช้ยิ่งได้ ต ามต้องก าร ส่วนประชาช นที่ไม่เคยใช้จ่ ายผ่ าน g-Wallet

ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารผ่ านเว็บไซต์ของโครงก ารที่ต้องก ารเข้าร่วม ทั้งนี้

หากผู้ที่ได้รับสิ ทธิโครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้

ประสงค์จะเปลี่ ยนไปรับสิ ทธิอีกโครงก ารหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิอีกโครงก ารหนึ่ง

ผ่ านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุน ายน 2564 และถือเป็นก ารสละสิ ทธิโครงก ารที่ได้รับสิ ทธิเดิม

2) ประชาช นที่ได้รับสิ ทธิโครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้

จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช นที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธน าค ารกรุงไทย

จำกัด (มหาช น) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาช นกับธน า ค ารกรุงไทย

หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น KrungthaiNext และเมื่อยืนยันตัวตนเรี ยบร้อยแล้วจะสาม ารถใช้จ่ าย

กับร้ านค้ าที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิ น” ที่เข้ าร่วมแต่ละโครงก ารได้ในเบื้อ งต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาค มจ น

ถึงวันที่ 31 ธันวาค ม 2564 ในเวลา 06.00-23.00 น. ทั้งนี้ในส่วนของโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้

ประชาช นสาม ารถใช้จ่ ายเงิ นเพื่อนำมาคำนวณสิ ทธิได้ในช่ วงเดือนกรกฎาค มจ นถึงวันที่ 30 กันย ายน 2564

และใช้ e-Voucher ได้ในช่ วงเดือนสิงหาค มจ นถึงวันที่ 31 ธันวาค ม 2564

สำหรับผู้ประกอบก ารร้ านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงก ารยิ่งใช้ยิ่งได้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00-22.00 น.

โดยผู้ประกอบก ารที่เคยเข้าร่วมมาตรก าร/โครงก ารอื่นของรั ฐที่มีแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” แล้ว

ลงทะเบี ยนผ่ านแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิ น” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรก าร/โครงก ารอื่นลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์

ค นละครึ่งหรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ต ามต้องก าร หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบี ยนของธน าค ารกรุงไทยฯ

กระทร วงก ารคลังค าดว่าก ารดำเนินก ารโครงก ารทั้ง 4 โครงการดังกล่ าว ครอบคลุมประชาช น 51 ล้ านค น

และจะช่ วยรักษากำลังซื้อในระบบเศร ษฐกิ จ จ ากก ารเติมเม็ดเงิ นเข้าสู่ระบบเศร ษฐกิ จจำนวน 473,000 ล้ านบ าท

อีกทั้งจะช่ วยลด ภาระค่ าใช้จ่ ายให้แก่พี่น้องประชาช น เพิ่มร ายได้ให้ผู้ประกอบก ารร ายย่อยและผู้ผลิตตลอดห่ วง

โซ่อุปทาน รวมทั้งรักษาระดับและทิศทางของก ารเจ ริญเติบโตทางเศร ษฐกิ จ

เพื่อให้เป็นไปได้อย่ างต่อเนื่ องในช่ วงครึ่งหลังของปี 2564

About the author