กรุงไทยให้ยืม ได้ทุกอาชีพ อนุมัติไว 1O, OOO บาท

สินเชื่ อสิบหมื่น บริการสินเชื่ อให ม่ จากทาง ธนาค ารกรุงไทย ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาค าร

โดยเป็นสินเชื่ อที่เปิดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิ ดใช้บริการเเอปถุงเงิน

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เเละมีธุรกร รมผ่านเเอป Krungthai Next ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บ าท

สามารถกู้ยืมเงิ นกับทางธนาค ารกรุงไทยได้ วงเงินสูงสุดที่ 500,000 บ าท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

– สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

– ทำสัญญา เเละตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

– วงเงิ นกู้สูงสุด 500,000 บ าท

– กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

– ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บ าท

* ขึ้นอยู่กับวงเงิ นกู้ เเละจำนวนเดือนที่ลู กค้ าเลือกผ่อน

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเจ้าของกิจการร้ านค้ า ที่ทำธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เเละเป็นลู กค้ า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาค าร

– เปิ ดใช้งานเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

เเละมีการทำธุรก ร รมครั้งล่ าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่ อ

– มีธุรกรรมผ่านเเอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บ าท

– ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่ อผ่าน Krungthai NEXT, เเอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

– ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิ น ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

อัตร าดอกเบี้ย

– อัตร าดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

– สูตรการคํานวณอัตร าดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ :

( เงิ นต้นของค่ างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตร าดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด ) / 365 วัน

ช่องทางติดต่อ

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ลู กค้ า สามารถเข้าไปดูร ายละเอียดได้ที่ krungthai.com

หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาค ารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อมูลaplscs

About the author