เเจ้งวิธีลงพักหนี้ออมสินย าว 6 เดือน

มาแล้ว วิธีลงพักหนี้ออมสินย าว6เดือน การเลือกแผนชำระห นี้สำหรับปี 2564 ผ่ าน MyMo

ออมสิน บริการลูกห นี้สินเชื่ อของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์

ที่ส่งผลต่อเศร ษฐกิจไทยให้สะด วกยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกปรับแผนการชำระหนี้ในปี 2564 ได้ด้วยตนเองผ่ าน MyMo

หลักเกณฑ์ เงื่ อนไขมาตรการฯ

ลูกค้ าสินเชื่อร ายย่อยวงเงิ นไ ม่เกิน 2 แสนบ าทที่ไ ม่ใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน

(ยกเว้น ข้าร าชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ)

ความช่วยเหลือ

ให้พักชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย หรือเงิ นง วด = 0

ระยะเวลาให้พั กหนี้

สูงสุด 6 เดือน เงิ นต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้จะถูกนำไปรวมชำระในง วดสุดท้ ายของสัญญา (งว ดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

การเข้าเมนูเลือกแผนการชำระห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย ผ่ าน MyMo

เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย” วิธีที่ 1

เข้าสู่เมนู “เลือกแผนการชำระห นี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย” วิธีที่ 2

การทำร ายการเลือกแผนการชำระหนี้สำหรับลูกค้ าร ายย่อย ผ่าน MyMo

การตรวจสอบแผนการชำระห นี้และขอรับสัญญา

การตร วจสอบแผนการชำระห นี้และขอรับสัญญา

การตร วจสอบแผนการชำระห นี้และอ่านสัญญาครั้งต่อไป

About the author