ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืม 3 หมื่นบาท เข้าบัญชีเลย ไ ม่ต้องค้ำ

สินเชื่ อบุคคล สินเ ชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่ อด่ วน สมัครสินเชื่ อเงิ นสดง่ าย

ไ ม่มีหลักทรั พย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงิ นสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วงเงิ นกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บ าท

มีวิธีการชำระเงิ นต่ างๆ ที่สะดวก ให้เร าดูร ายละเอี ยดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเชื่ อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

– สมัครง่ ายไ ม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

-หากอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงิ นเข้าบัญชี ลูกค้ าแจ้งมา

-อนุมัติวงเ งิน 20,000-5,000,000 บ าท

-เงิ นกู้ 20,000-30,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

-เงิ นกู้ 30,001-99,999 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

-เงิ นกู้ 100,000 – 5,000,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

การเบิกจ่ ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระร ายเดือนที่เท่ากันทุกเดือน

– ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สินเชื่ อส่วนบุคคล สินเชื่ อด่วน อนุมัติเร็ว

– อนุมัติวงเงิน 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไ ม่เกิน 5,000,000 บ าท

– ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่ อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ด่ วน

– สินเชื่ อด่ วน แผนธรรมดา ผ่อนสบ าย เพียง 2,700 บ าท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 20-60

2. มีร ายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บ าท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นพนักงาน

– เจ้าของกิจการ 15,000 บ าท

3.มีเบอร์ติดต่อ เอกส ารการสมัคร

– เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองของทางร าชการ

หรือสำเนาบัตรประจำตัวรั ฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

– สลิปเงิ นเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนและสำเนาสลิปเงิ นฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

– สำเนาหนังสือจดทะเบี ยน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทร วงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

– สำเนาหน้ าแรกของบัญชีเงิ นฝากธนาคารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม

-อัตร าดอกเบี้ ยสินเชื่ อส่วนบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้ าที่สมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 30 กันย ายน 2021 เท่านั้น

– ระยะเวลาชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและย าวนานที่สุดคือ 72 เดือน

-มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่ อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ เงื่ อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิ กร ายการส่งเสริมการข ายนี้

แต่ต้องแจ้งให้ทร าบล่ วงหน้ าอย่ างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จำเป็นและไ ม่สามารถแจ้งให้ทร าบล่ วงหน้ าได้

– กรณีพิพ าท คำตั ดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้ นสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนสินเชื่ อกับธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็ บไซต์ SCB call center โทร 02-777-7777

About the author