กรุงไทยให้กู้ 1 แ สนบ าทไ ม่ต้ องค้ำป ระกัน 5 นาทีรู้ผ ล

สำหรับลู กค้ ากรุ งไ ทย ผ่ านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT

ซึ่งสะดวกสบ ายส ามารถสมัครใช้บริการผ่ านระบบอ อนไลน์ และรู้

ผลไวใน 5 นาทีจุดเด่นของบริก ารสิ นเชื่ ออ อนไลน์ ซึ่งหล า ยๆท่าน

ก็ทร าบกันอยู่แล้ว ว่าส ะด วกสบ าย มีขั้นตอนการสมัครที่ง่าย และ

สามารถทร าบผ ลการอนุมัติได้เลย สินเชื่ อกรุ งไทยใจดีให้ยื มจาก Krungthai NEXT นี่ก็เช่นกัน

 

สินเชื่ อตัวนี้ไม่ได้เปิ ดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะเปิ ด

ให้สำหรับลูกค้ าของธน าค ารกรุงไ ทยที่มีคุณสมบัติผ่ านก าร

พิจา รณ าจากธน าค ารเท่ านั้นโดยผ่ าน ลิ งค์ที่ทางธน าค ารได้

ส่งให้เฉพ าะบุคคล (ซึ่งไม่ได้ทุกคน)คำถามที่ถ ามกันม าม ากว่า

เป็นลูกค้ าขฟองธ นา ค ารก รุงไ ทยแล้ว ทำยังไงถึงจะได้ ลิงค์สมั คร

ของสิ นเ ชื่ อตัวนี้ จากก ารที่ที มง านได้ส อบถามจากทางธน าค ารซึ่ง

ให้คำตอบมาว่า ทางธน าค ารจะพิจารณ าจากเ งินที่ฝ ากเ ข้าบั ญชี

อย่ างสม่ำเสมอและประวัติทาง สิ นเชื่ อว่ามีพฤติกร รมการชำร ะห นี้ที่ดี

หรือมีห นี้สิ นหรือค่ าใช้ จ่ายที่เหม าะสม Balance ฉันกับร ายรับหรือไม่

สมั ครโดยไม่ต้องใช้เอกส าร ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน เป็นสิ นเ ชื่อ

แบบหมุนเ วียนโดยคิดอั ตร าด อกเบี้ ยต ามเท่าที่เราใชเป็นสิ นเชื่ อแบบ

หมุนเ วียนที่สามารถต่ออ ายุสั ญ ญาปีต่อปีอั ตโนมั ติ หลังจากที่มีเพื่อนๆ

สมาชิกสอบถามกันเข้ ามามากม ายเกี่ย วกับสินเชื่ อกรุงไทยใจดีให้ยื ม

เกี่ยวกับสิ นเ ชื่อตัวนี้มาเ พื่อตอบคำถาม จึงได้ทร าบว่า หากเพื่ อนๆ

พย าย ามทำให้เข้าหลั กเก ณฑ์ก็จะสามารถได้รับลิงก์ส มัครจ า ก

ท างธน าค ารได้เองโดยอั ตโ นมั ติ

About the author