ออมสินใจดีให้ยืม 30,000 ไ ม่ต้องค้ำให้เสี ยเวลา

PEOPLE CARD จาก ธนาคารออมสิน สินเชื่ อรูปแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเ งิน

เพื่อเป็นวงเงิ นสำรองให้นำไปใช้จ่ ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงิ นสูงสุด 30,000 บ าท ได้ทุกอาชีพ

โดยไ ม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน คุณสมบัติผู้กู้ ผู้มีร ายได้ประจำ อายุไ ม่เกิน 60 ปี

ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไ ม่ต่ำกว่า 1 ปี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เจ้าของกิจการ มีอายุไ ม่เกิน 65 ปี ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไ ม่ต่ำกว่า 1 ปี เป็นบุคคลสัญช าติไทย มีอายุไ ม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกส ารประกอบผู้กู้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน เอกส ารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารแสดงร ายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

หรือเอกส ารแสดงการเสี ยภาษีเงิ นได้ หรือเอกส ารอื่นๆ

Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ผู้มีร ายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าร าชการ

พร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงิ นเดือน Statement

หรือสำเนาบัญชีเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

วงเงิ นกู้วงเงิ นกู้ไ ม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ สูงสุดไ ม่เกิน 30,000 บ าท ต่อร าย

อัตร าดอกเบี้ย ผู้มีร ายได้ประจำ วงเงิ นไ ม่เกิน 30,000 บ าท ดอกเ บี้ยรวมค่ าธรรมเนียม ไ ม่เกิน 25% ต่อปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ วงเงิ นไ ม่เกิน 30,000 บ าท ดอกเบี้ ยรวมค่ าธรรมเนียม ไ ม่เกิน 25% ต่อปีระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้เป็นไปต ามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

หลักประกัน

ไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีการใช้วงเงิ นบัตรสินเชื่อเงินสด PEOPLE CARD

สามารถใช้วงเ งิน สินเ ชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเ งิน และนำส่งสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด (People Card)

ร่วมกับรหัสผ่ าน (PIN) ที่ “ธนาคารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงิ นสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่ วโมง

โดยเลือกร ายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115

About the author