เช็กเงื่อนไขสินเชื่อ ธ.ก.ส. ช่วยคนเดื อดร้อนรับเงินได้เลย

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 รับทราบตามมาตรการกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงิน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 2019 ระลอกใหม่ (ระลอก 3) ตามความสมัครใจ

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือในช่วงระลอกที่ 3 ทั้งหมด 2 มาตรการหลักๆ ได้แก่ 1.พักชำระหนี้ต้นเงิน และ 2.เปิดขอสินเชื่อสู้ภัย  วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อคลายความกังวลใจและลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ โดยลูกหนี้สามารถนำเงินงวดที่จะต้องชำระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.พักชำระหนี้ต้นเงิน

ใครมีสิทธิบ้าง
1.เกษตรกร

2.บุคคล

3.ผู้ประกอบการ นิติบุคคล

4.สถาบันเกษตรกร

5.สหกรณ์ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

6.กลุ่มเกษตรกร

7.กลุ่มบุคคล

8.กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชนและองค์กร

เงื่อนไขสำคัญ
โดยผู้ที่เข้าข่ายมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น จะต้องมีสัญญาเงินกู้และมีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 และเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป และต้องไม่เป็นหนี้ตามโครงการนโยบายรัฐ หรือโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขตามมาตรการอื่นๆ

สิทธิที่ได้รับมีอะไรบ้าง
ธ.ก.ส.ได้พักชำระหนี้ต้นเงิน จะพิจารณาจากการกำหนดงวดชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร บุคคล สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนิติบุคคล ซึ่งจะพักชำระต้นเงินออกไป 6 เดือนถึง 1 ปี นับจากงวดที่ถึงกำหนดชำระเดิม และเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า โดยลูกค้าต้องชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น

2.สินเชื่อสู้ภัย

ใครมีสิทธิบ้าง?
1.เกษตรกรรายย่อย

2.ลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

โดยทั้งสองกลุ่มจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ

เงื่อนไขสำคัญ
– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

– ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

– ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family เว็บไซต์ https://www.baac.or.th และ Call Center 0-2555-0555 พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สินเชื่อสู้ภัยผ่าน LINE Official BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

About the author