เปิดตรวจสอบเเล้ว ใครมีเกณฑ์ได้งวดเเรกบ้าง

สำหรับโครงการเราชนะ หนึ่งในมาตรการเยียวย าโควิ ด แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจ ากสถานการณ์แพร่ระบาดของโ ค วิ ด-19 ระลอกที่ 3โดย ประชาชนผู้ผ่านการลงทะเบียนเราชนะ และไม่เคยสละสิทธิเราชนะ เตรียมตัว ตรวจสอบสิทธิ เราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com เตรียมความพร้อม

รับสิทธิเราชนะ รวม 9,000 บาท ขย ายเพิ่มจ ากเดิม 7,000 บาท เป็นอีก 2,000 บาท โดยเงินเราชนะ สิทธิ 9,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิ.ย.64มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา มติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเราชนะ

โดยเงื่อนไขต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการเราชนะขย ายสิทธิจ าก คนละ 7,000 บาท เป็น 9,000 บาทโดยให้สิทธิ์เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ให้คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เงินประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน ช่องทางรับเงินกลุ่มเปราะบาง

thai money in the hand on white table background

กลุ่มที่รับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564วงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กระทรวงการคลังย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หากถอนการติดตั้ง (Uninstalling) แอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ

About the author