วันสมั ครลงทะเบีย น รับเยียวย าเพิ่มอี ก 3,000บ าท

จากกรณีกระทรวงการคลังเผย จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน คนละค รึ่ง เฟส 3 รับเงิ นคนละ 3,000 าท

เพิ่มอีก 16 ล้ านสิ ทธิ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.นี้ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยว่า คลังจะเปิ ดลงทะเบี ยนโครงการคนละค รึ่ง 3 เพิ่มเติมอีก 16 ล้ านคน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวล า 06.00 – 22.00 น. ทุกวันจนกว่าสิ ทธิจะเต็ม

โดยผู้เคยใช้จ่ายผ่ านแอป เป๋าตัง สามารถลงทะเบีย นได้ผ่ านแอป หรือเว็บไซต์ www. คนละครึ่ ง .com

ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้เป๋าตังจะต้องลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์อย่ างเดียว ส่วนประชาช นที่เคยเข้าร่วมคนละค รึ่งเฟส 1

และ 2 จำนวน 15 ล้ านคน ไม่ต้องลงทะเบีย นใหม่ เพียงแค่กดยืนยันสิ ทธิผ่ านแอป เป๋าตัง และกรอกข้อมูลเพิ่มเล็กน้อย

สำหรับโครงการคนละครึ่ งเฟส 3 รับเงิ น 3,000 บ าท ไปใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงแรกเดือน ก.ค.-ก.ย.64 จำนวน 1,500 บ าท และเดือน ต.ค.-ธ.ค.64

อีก 1,500 บ าท วงเงิ นรวมกว่า 93,000 ล้ านบ าท

ขอบตึณข้อมูล siamstreet

About the author