ลงทะเบียนผ่านแอพ LINE สินเชื่อสู้ภัย ธกส ช่วยเหลือปล่อยกู้ 10,000

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน

– วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท

– เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีสัญชาติไทย

วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิดจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น - MoneyGuru.co.th

คุณสมบัติผู้กู้

– อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

– เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วงเงินสินเชื่อ

– รายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้

– ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดเชำระต้นเงินและปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรกชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี

หลักประกัน

– เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ไขทุกข้อสงสัยใน 25 คำตอบควรรู้ก่อน ลงทะเบียน ธ.ก.ส.

ระยะเวลาขอกู้โครงการ

– ตั้งแต่วันนี้ถึงธันวาคม 2564 เงื่อนไขการ

1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรโดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนพิจารณาสินเชื่อจากสินเชื่อปกติของธนาคาร

2. ต้องไม่เป็นหนี้ที่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

ช่องทางแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 9 Line Official BAAC Family

About the author