สินเชื่อออมสุขใจ 200,000 บาท อนุมัติง่าย

สำหรับตอนนี้เนื่องจากประชาชนหรือเจ้าของธุรกิจหลายๆที่ต่างได้รับผลกระทบ

ทำให้ไม่มีเงินมาใช้จ่าย หรือ ดำเนินธุรกิจไปได้ วันนี้เรามีสินเชื่อใหม่มาแนะนำ

จากธนาคารออมสิน สินเชื่อออมสุขใจ ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมตามนโยบายรัฐ ไม่ต้องต้องมีหลักทรัพ ย์หรือบุคคลค้ำประกัน

เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อ ย โดยสินเชื่อออมสุขใจ

เป็นสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนการประกอบอาชีพ เราไปดูรายละเอียดกันเลย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืม

1. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่u อาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษั ทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

เป็นผู้ที่ยังไม่ด้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

 

2. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิu 60 ปี

กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3. เป็uผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้

4. มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

 

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิu

จำนวนวงเงินให้กู้ยืม

1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินคืน

2. ให้กู้ได้ไม่เกิu 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่uกู้แต่ไม่เกิu รายละ 200,000 บาท ดังนี้

ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัu วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็uระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท

ฝากเป็นรายเดือน เป็uระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือu วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

 

 

 

ระยะเวลาการชำระคืน

ไม่เกิu 8 ปี ( 96 งวด )

วิธีการคำนวณชำระคืน

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือu

การคำuวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

หลักประกันเงินกู้

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆ แอดมินแนะนำสินเชื่อตัวนี้เลย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา โทร 1115

 

About the author