ตาร างเงิ นเข้า บัตรสวัสดิการฯ ก.ค.64

สำหรับเดือนกรกฎาคม 2564 มีร ายการดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

-โครงการช่วยเหลือ เพิ่มกำลังซื้อ

ผู้ที่มีบัตรค น จ น หรือบัตรมีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ทุกคนไม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่ม จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,200 บ าทตลอดระยะเวลาโครงการ

(กรณีมีวงเ งินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป)

เช็ กสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ รับเงิน 1,200 บ าท รั ฐพร้อมโอน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

-วงเ งินชำระค่ าสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บ าท/เดือน ตามเกณฑ์ร ายได้

ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นช่วยเหลือ 300 บ าทต่อเดือน

ผู้ที่มีร ายได้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท จะได้รับเงิ น 200 บ าทต่อเดือน

-เงิ นค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้) ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

แบ่งเป็น 1.ค่ าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บ า ทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน 3.ค่ าโดยสารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

– ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้ านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

-เ งินคืนภาษี 5%

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารั ฐ

หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรั ฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจ นไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ

ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรค นจ น แล้วใช้จ่ายเงิ นซื้อของจะได้รับ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

– ค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิ น 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

-ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท

ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรค นจ นใช้น้ำประปาเกินวงเ งิน 100 บ าท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

-เ งินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บ าท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สืบเนื่องจาก ครม.

มีมติให้เพิ่มเบี้ ยความพิการอีก 200 บ าท รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

About the author