ธ.ก.ส. ให้กู้สูงสุด 1 แสนบาท

สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ หลายๆสถานบันการเงินต่างออกสินเชื่อมาให้ประชาชน

เพื่อให้ช่วยเหลือในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสำหรับตอนนี้

ด้าน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบๅดขอโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน

ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

 

1. โครงการแก้ไขxนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระxนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า

คู่สมรส บุตร บิดามๅรดๅของเกษ ต รกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า

– วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

– เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ระยะเวลาชำระxนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

– รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท

 

2. โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขxนี้นอกระบบ

– ให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

– อัตราดอ กเบี้ ยร้อ ยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระxนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

– รับสิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสี ยชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท

– ลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

3. โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอ กเบี้ ยต่ำให้กับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขxนี้นอกระบ

บ ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม

– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

– อัตราดอ กเบี้ ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปอัตราด อ กเบี้ ยร้อยละ MRR ต่อปี

– ระยะเวลาชำระxนี้ไม่เกิน 10 ปี

– ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566

ด้าน ธกส กล่าวอีกว่า เพื่อให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความรู้นำ

สินเชื่อตาม ธ.ก.ส. จึงได้สนับสนุนให้ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้

การพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02-555-0555

 

 

About the author