ออมสิน ให้ยืม 300,000 ผ่อนยาว 25 ปี ได้เงินใน 5 นาที

เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ ถือว่าการ ระบๅดของโควิด 19

ทำเอาหลายๆคนได้รับผลกระทบจำนวนมากๆ ต้องหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว

วันนี้เราเลยมาแนะนำสินเชื่อใหม่ เป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน

มีจุดเด่นคือ ให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อเงินให้กู้ยืม

ไทรทองอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในทุกประเภท

ก็สามารถกู้ได้แบบสบาย ๆ เราไปดูรายละเอียดกันเลย

 

จุดเด่นๆคือ

1. ให้กู้เพื่อการอุปโภคและบริโภ ค

2.ให้กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

3.ให้กู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

จำนวนเงินให้กู้ยืม

1. กรณีที่ใช้บุคคลมาค้ำประกั น

– ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

2. กรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน

-ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ที่ดินพร้อมอาคาร

ให้กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ห้องชุด

ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน ที่ดิน

ระยะเวลาในการชำระเงินคืน

ไม่เกิน 25 ปี นับแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอ กเบี้ ยในงวดแรก ตามที่กำหนดภายในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เงินกู้จากธนาคารไม่เกิน 300,000 บาท สามารถชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน 7 ปี

2. เงินกู้จากธนาคารเกิน 300,000 บาท สามารถชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน 25 ปี

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นบุคคล ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

-มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน จะต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกันในการกูเงิน

ให้ใช้บุคคลมาค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน ผู้ค้ำต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 60 ปี

2. มีที่อยู่แน่นอนติดต่อได้

มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. เป็นข้าราชการ ที่มีเงินเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป

2. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่

3. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชน ที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

 

4. เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไป

 

About the author