ธ.ก.ส. ให้ยืม รับเลย 5 หมื่นบาท สมัครง่ายมาก

เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายๆคนกำลังมองหาแหล่งเงิน

เพื่อสำรองจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ วันนี้เราเลยนำทางเลือกมาให้ทุกท่าน

เป็สินเชื่อ ธกส. วงเงินกู้ยืม 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดคุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชๅติไทยที่มีอายุ 20 ปี

 

ขึ้นไปเป็นทายๅทเกษ ต รกร บัณ ฑิ ตที่จบการศึกษาใหม่เกษตรกรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45

ปีเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษ ต รเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ า ของ ธ.ก.ส.

รายละเอียดวงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อร าย

 

หลักประกันเงินกู้

ให้ผู้กู้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ยืมตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารธ.ก.ส. เป็นลำดั บแรก

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน

ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ

 

หากไม่พียงพอให้ผู้กู้สามารถใช้บ ร รษั ทประกันสินเชื่ออุตสาหก ร ร มขนาดย่อม บสย.

ค้ำประกันหนี้วงเงินเงินกู้ยืมได้

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center 0 2555 0555

About the author