สินเชื่อช่วยเกษตร 200,000 บาท ผ่อนได้นานสุด 20 ปี

ข่าวดีมากแล้ว สำหรับธนาคาร นี้ที่ได้สินเชื่อมาใหม่ เพื่อช่วยประชาชน

เป็น สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ สามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบธุรกิจวงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท

สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 20 ปีคุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา

 

 

ที่มีสัญชาติไทยเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

ธุรกิจส่วนตัวมีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวกมีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบผู้กู้

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

สำเนาทะเบียนสมรส ถ้ามี

 

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่ าสุด

สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน ถ้ามี

สำเนาหลักฐานการชำระภๅษี ถ้ามี

 

วงเงินกู้

เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่eงของผู้กู้

 

 

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิดอย่างลูกxนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก

อสังหาริ มท รัพ ย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555

About the author