ธ.ก.ส.ให้ยืม ผ่านเลยทุกอาชีพวงเงิน 5 หมื่นบาท

สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ของ ธ.ก.ส. ไม่คิดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก วงเงินสูงสุด 5 หมื่นบาท เพื่อเป็นทุนช่วยเพิ่มงานและเพิ่มรายได้ให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา

เงื่อนไขการกู้สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

เป็นเกษตรกร ทายาทของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพ
ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น
มีแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วงเงินสินเชื่อ

กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย

การชำระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1 – 3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี
เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี
หลักประกัน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กูได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท


ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ คลิกที่นี่

โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นอีกโครงการที่ ธ.ก.ส. จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ ในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

About the author