แจ้งแล้ว กองฉลาก ตรวจทุกตารางนิ้ว ไม่พบ ขายเกิน 80 บาท

สำหรับตอนนี้ปัญหาของทุกเดือนๆ ที่ทุกคนต้องพูดถึงคือ

การขๅยล็ อต เ ต อรี่ เกิ น ราคา ที่ไม่สามารถแก้ได้ทุกเดือน

 

โดยล่าสุด กองสลาก เอาจริงแ ก้ปัญ หาขายสลากกินแบ่ งเกินราคาพร้อมเปิดให้ประช าชน

แจ้ งเบาะแส ผู้นำจับได้รางวัลคดีละ 1พัน บาท ส่วนเจ้าหน้าที่จับกุมได้ไม่เกิน 2พัน บาท

 

ด้าน ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา

โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสssเงินส่วนลด ให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายสลากมากขึ้น

เป็นร้อยละ 12 จากเดิมส่วนล ดร้อยละ 7 และยังเป็นแรงจูงใจให้ร่วมขๅย

 

 

ในสลากในราคา 80 บาท รวมถึงยังบังคับใช้ก ฎหมา ย เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส

หากพบขายสลากฯ เกินราคา ผู้นำแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ 1,000 บาท

เจ้าหน้าที่จั บกุ มได้รับเงินรางวัลคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคดี

และมีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งฯ 17 เพิ่มโทษการขายเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2พันบาท

 

 

เป็นปรับไม่เกิน 1หมื่น บาทนอ กจากนี้ จัดให้มีเจ้ าหน้าที่ลงพื้ นที่ตรวจ สอบการจำหน่า ยสลากทั้งส่วนกลาง

แล ะส่วนภูมิภาค ตรวจร าค าขา ย การรวม

 

ส่วนมาตรกา รแก้ไขในระยะยาว มีการแก้ไขพ.ร.บ.สำนักง านสล ากกินแบ่ งฯ

เปิดให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ขณะนี้กำหนดกรอบดำเนินการโครงการออกสลากกิน แบ่งรัฐบาลแบบดิจิทัล

 

About the author