Citibank เปิดให้ยืม 5 หมื่นบาทอนุมัติเลยทุกอาชีพ

ธนาคารซิตี้แบงก์Citibank เป็น สินเชื่อ เงินก้อนรวดเร็วทันใจ สมัครสินเชื่อด้วยขั้นตอนการสมัครที่แสนง่าย กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อนในวงเงินที่คุณพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มเงินสด ในการใช้จ่าย ให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง ด้วยวงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ เพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายได้มากขึ้น

รายละเอียด สินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
พนักงานบริษัท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน

เจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการกู้

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรข้าราชการผู้กู้
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน ย้อนหลังล่าสุด 2 เดือน
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชี
สำเนารายการเดินบัญชีสำหรับประกอบการกู้ย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้กู้ (เจ้าของกิจการ)ผู้มีสิทธิ์กู้

ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว สามารถยื่นกู้ได้ทุกประเภท
วงเงินกู้

วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5 ท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท


ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้ยืมสินเชื่อ 12 – 60 เดือน
ลักษณะหลักประกัน

สินเชื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

About the author